PRIVAATSUSPOLIITIKA

Hooli Healthcare OÜ (edaspidi ka “meie/me”) hindab kõrgelt oma klientide (edaspidi
„teie/te“) privaatsust. Selles privaatsuspoliitikas kirjeldame teile, millist informatsiooni me
teie kohta kogume, miks me seda kogume ja mida me teie andmetega teeme.

Antud privaatsuspoliitika on kehtiv alates 11.12.2020

KES ME OLEME?

Hooli Healthcare OÜ on firma, kes juhib ja administreerib CureAssist platvormi ning
vahendab CureAssisti platvormil registreerunud kliente platvormil registreeritud tervise- ja
tervishoiuteenuste osutajatele ning vastupidi. Hooli Healthcare OÜ ei osuta ise mitte mingil
juhul tervise- või tervishoiuteenuseid.
Hooli Healthcare OÜ rakendab CureAssist platvormil vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja
organisatoorseid turvameetmeid, et kaitsta klientide isikuandmeid kadumise või
ebaseadusliku töötlemise eest.

MIS SORTI ANDMEID ME TEIE KOHTA KOGUME JA KELLELT ME SEDA KOGUME?

Teie kohta kogume järgnevaid andmeid:
Isiklikud andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood;
Kontaktandmed: e-maili aadress, telefoninumber, kontaktaadress
Transaktsioonide andmed: informatsioon teie CureAssist platvormil toimunud
transaktsioonide aja, pikkuse ning hinna kohta;
Spetsiaalsed andmete kategooriad (terviseinfo): terviseprobleemide kirjeldused, mis on
suunatud tervise- või tervishoiuteenuste osutajatele CureAssist platvormil; tagasiside, mis
on jäetud nendele kirjeldustele teenuste osutajate poolt; helisalvestused, mis on tehtud
tervise või tervishoiuteenuste osutamise ajal CureAssist platvormil.
Üldiselt kogume informatsiooni otse teie käest sel ajal, kui loote enda CureAssist konto ja
kui kasutate tervise- ja tervishoiuteenuseid, mida antud platvorm vahendab.
Lisaks sellele sisestatakse teiega seotud andmeid CureAssist platvormi teenuste osutajate
poolt, kes osutavad teile platvormil tervise- või tervishoiuteenust, antud tegevuse
eesmärgiks on teile selle informatsiooni edastamine.

MIKS ME VAJAME TEIE ANDMEID? MIS JUHTUB, KUI TE MEILE ANDMEID EI ANNA?

Me vajame ja kasutame teie andmeid selleks, et teile CureAssist platvormi abil tervise- ja
tervishoiuteenuseid vahendada. Näiteks selleks, et luua kasutajakonto, et seda hallata ning
seda CureAssist platvormi abil teenuste osutajatega ühendada, sealhulgas ka selleks, et luua
viiteid teie ja teenuste osutajate vahel.
Mõned näited:
Isiklikud andmed – me vajame seda informatsiooni, et teid identifitseerida.
Kontaktandmed – me vajame seda infot, et teiega ühendust võtta, saata teile teavitusi teie
teenuste kohta (näiteks kui te broneerite aja tervise- või tervishoiuteenuse osutaja juures).

Transaktsiooniandmed – me kasutame seda informatsiooni arvete esitamiseks seoses
tervise- või tervishoiuteenuste kasutamisega ja et teile anda infot transaktsioonide kohta,
mida olete teinud CureAssist platvormil.
Spetsiaalsed andmete kategooriad (terviseinfo) – seda informatsiooni kasutame vaid siis, kui
edastame infot teie tervise kohta teilt teie tervise- või tervishoiuteenuse osutajale ja ka
vastupidi, kui saadame nende tagasisidet teile.
Kui te ei anna meile vastavat informatsiooni ja kui te ei anna nõusolekut, mis on välja
toodud selle poliitika osas number 4, ei ole meil võimalik teile pakkuda tervise- ja
tervishoiuteenuste kasutamist CureAssist platvormi abil.

MILLISED ON MEIE ÕIGUSLIKUD ALUSED TEIE ANDMETE TÖÖTLEMISEL?

Teie andmete töötlemisel tugineme mitmetele õiguslikele alustele:

Vajadus sõlmida teiega lepinguline suhe või täita leping, mille oleme teiega sõlminud;
Teie nõusolek – see on meie alus spetsiaalsete andmete kategooriate töötlemisel
(terviseinformatsioon).
Ilma teie nõusolekuta ei saa me teile CureAssist platvormil pakkuda tervise- ja/või
tervishoiuteenuseid. Teil on õigus oma nõusolek tagasi võtta teile vajalikul või sobival
hetkel. Et nõusolekuid anda ja tagasi võtta, palun vaadake oma kontol „Minu nõusolekud“
alajaotist.
Meil on vajalik täita oma juriidilisi kohustusi – näiteks on meil kohustus säilitada
raamatupidamisdokumente 7 aastat vastavalt Raamatupidamise seadusele; vajadus
kasutada meie õigustatud huve, näiteks ettevõtte juhtimine ja üldine äritegevus,
seaduserikkumiste ja pettuste tuvastamine; vajadus kaitsta teie või mõne teise isiku elulisi
huve (näiteks kiirabitöötajale teabe avaldamisel õnnetuse korral); muud õiguslikud alused.

KELLEGA ME JAGAME TEIE ANDMEID?

Me ei jaga andmeid, mida teie olete meile usaldanud, välja arvatud limiteeritud arvul
olukordadel, mida oleme allpool kirjeldanud ja juhul, kui see on vajalik käesolevas
privaatsusteatises kirjeldatud eesmärkide täitmiseks.
Meie tütarettevõtted ja seotud ettevõtted: saame jagada teie isikuandmeid oma
tütarettevõtete ja seotud ettevõtetega, mis kõik asuvad Euroopa Liidus.
Teenuseosutajad: nagu paljud teised firmad, võime me andmete haldamise teenuseid sisse
osta usaldusväärsete kolmandate teenusepakkujate poolt, nagu näiteks IT- ja
konsultatsiooniteenuseid pakkuvad firmad.
Riigiasutused ja valitsusasutused: võime andmeid ametiasutustega jagada, kui meil on
seaduslik kohustus neid andmeid jagada või kui andmete jagamine on vajalik meie õiguste
kaitsmiseks;
Professionaalsed konsultandid ja teised: me võime jagada teie andmeid professionaalsete
konsultantidega nagu näiteks audiitorite, juristide, raamatupidajate ja teiste
konsultatsiooniteenuseid pakkuvate osapooltega;
Kolmandad osapooled seoses firma transaktsioonidega: Aeg ajalt võime jagada teie
andmeid kolmandate osapooltega seoses korporatiivsete transaktsioonidega, näiteks firma
või firma osa müümise puhul kolmandale osapoolele. See võib juhtuda ka firma

restruktureerimise, ühisettevõtte asutamise, ühinemise, või mis tahes muud tüüpi ettevõtte
varade või aktsiate ümberkorralduste puhul.
Kui me jagame teie andmeid mõne ülalpool nimetatud osapoolega, garanteerime teie
andmete kaitsmise läbi andmete töötlemise lepingu, mille me selle osapoolega sõlmime. Me
ei hoiusta või saada teie andmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda või riikidesse, mis
ei töötle andmeid vastavuses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 95/46/EÜ artiklile
25 lõikele 6 või selle laiendusmääruse (EL) 2016/679 artiklile 45.

KUI KAUA ME TEIE ANDMEID HOIUSTAME?

Üldiselt hoiustame teie andmeid nii kaua, kui see on vajalik andmete töötlemise erinevate
eesmärkide saavutamiseks.
Teie spetsiaalsete kategooriate andmeid (terviseinformatsiooni) hoiustame 7 päeva alates
nende platvormile sisestamisest teie või teie tervise- või tervishoiuteenuse osutajate poolt.
Muude andmete hoiustamise perioodi puhul arvestame järgmist kriteeriumi : Kui kaua
peame antud andmeid hoiustama selleks, et saaksime teile pakkuda meie teenuseid?
Kui te olete meie juures endale konto registreerinud, hoiustame teie andmeid nii kaua, kui
teie konto on aktiivne või kuni andmed on vajalikud teile teenuste pakkumise eesmärgil. Kui
meil on õiguslik, lepinguline või mõni muud sarnast tüüpi kohustus teie andmete
hoiustamiseks, siis hoiustame andmeid nii kaua, kui see kohustus meile kehtib. Selliste
kohustuste näideteks võime lugeda seaduseid, mis seavad nõuded andmete säilitamisele,
valitsuse määrused ja otsused, mille kohaselt tuleb säilitada menetluseks vajalikke andmeid
või andmed, mis on vajalikud kohtuvaidluste lahendamiseks.

MIS ON TEIE ÕIGUSED SEOSES TEIE ANDMETEGA

Andmete subjektina on teil järgnevad õigused:
Andmetele ligipääsemise õigus – teil on õigus teada, mis sorti andmeid teie kohta
hoiustatakse. Te saate ligi pääseda oma andmetele läbi oma konto, mis olete CureAssist
platvormil loonud, teie andmed on näha alajaotises „Minu andmed“.
Õigus andmete parandamisele – teil on õigus nõuda oma isiklike andmete parandamist juhul
kui need on valed. Kui vajalik, saate te oma sisestatud andmeid isiklikult muuta (välja
arvatud isikukood) läbi CureAssist platvormi, tehes muudatused alajaotuses „Minu
andmed“.
Õigus andmete kustutamisele (’õigus olla unustatud’) – kindlatel juhtudel on teil õigus
nõuda, et me teie isiklikud andmed kustutaksime (näiteks kui me ei vaja neid andmeid
enam, kui võtate tagasi nõusoleku teie isiklike andmete töötlemiseks, jne.)
Õigus töötlemise piiramisele – kindlatel juhtudel on teil õigus piirata või limiteerida teie
isiklike andmete töötlemist mingi ajaperioodi jooksul (näiteks kui olete esitanud vastuväite
seoses andmetöötlusega).
Õigus vastuväidetele – olenevalt konkreetsest olukorrast on teil õigus esitada vastuväiteid
selle kohta, kuidas teie isiklikke andmeid töödeldakse, juhul kui teie andmete töötlemine
põhineb teie seaduslikel õigustel või avalikel huvidel. Vastuväiteid andmete töötlemiseks
otsestel turunduslikel eesmärkidel saab esitada igal ajal.
Õigus andmete teisaldamisele – teil on õigus nõuda, et meile antud teave antakse teile
masinloetavas vormingus. Samuti võite nõuda oma andmete edastamist teisele
andmetöötlejale, kuid ainult siis, kui see on tehniliselt teostatav. Andmete teisaldamise

õigus kehtib vaid andmetele, mida me töötleme vastavalt teie nõusolekule või selleks, et
täita lepingulisi kohustusi vastavalt lepingule, mis oleme teiega sõlminud.
Automaatne individuaalsete otsuste langetamine (sh profileerimine) – kui oleme teid
teavitanud, et teostame automatiseeritud individuaalset otsustusprotsessi (sh
profileerimist), mis toob kaasa teie jaoks õiguslikke tagajärgi või mõjutab teid
märkimisväärselt, on teil õigus nõuda, et otsuseid ei tehtaks ainult automatiseeritud
töötlemise põhjal.
Kui teil on küsimusi antud privaatsuspoliitika sisu kohta või soovite esitada nõude enda kui
andmesubjekti õiguste teostamiseks, palun kontakteeruge meiega, saates e-mail aadressil
connect@cureassist.co .
Me anname endast parima, et teie nõuetele ja soovidele õigeaegselt ja tasuta vastata, välja
arvatud juhtudel, kui sellega peaksid kaasnema ebaproportsionaalsed kulud. Kui te ei ole
meie vastusega rahul, on teil õigus oma nõue edastada Andmekaitse Inspektsioonile.

image/svg+xml