Üldtingimused

 •  “Andmekaitseseadused

Sisaldab järgnevaid õigusakte:

Euroopa Liidu andmekaitsedirektiiv 95/46/EÜ;

Euroopa Liidu e-privaatsuse direktiiv 2002/58/EÜ;

Kõik neid õigusakte üle võtvad, järgnevad või asendavad aktid, sealhulgas selle jõustumisel isikuandmete kaitse üldmäärus (määrus (EL) 2016/679) ja sellele järgnev e-privaatsuse direktiivi dokument, samuti kõik isikuandmete töötlemisega seotud kohaldatavad seadused, eeskirjad ja käitumisjuhendid (sealhulgas nende seaduste perioodiliselt välja antud muudatused).

 • Kasutajakonto

Kasutajakonto, mille Klient loob CureAssist platvormil.

 • Kasutustingimused

Antud dokumendis sätestatud Kasutustingimused.

 • Klient

Kõik isikud, kes on loonud konto CureAssist platvormil, kellele CureAssist pakub ja vahendab Teenuseid.

 • TTO

Kõik tervishoiuteenuste osutajatest isikud, kes on loonud konto Cureassist platvormil, kellele Cureassist pakub ja vahendab teenuseid.

 • Meditsiinitöötaja

TTO töötaja, kes pakub Tervishoiuteenust TTO esindajana, olles TTO palgaline töötaja või omades muud lepingulist suhet Teenuse osutajaga.

 • CureAssist keskkond

CureAssist on platvorm, mille läbi CureAssist vahendab TTO Teenuseid Kliendile ja Kliente TTO-dele.

 • Privaatsusteade

Privaatsusteade, mille on koostanud CureAssist ja mis on mõeldud Kliendi jaoks, mis selgitab Kliendile, milliseid tema andmeid ja mis eesmärkidel töötleb CureAssist. Privaatsusteade on kättesaadav aadressil www.cureassist.eu/privacy-policy

 • CureAssist

Hooli Healthcare OÜ, registrikood 14531847, aadress Mäealuse St 2/1, Tallinn 12618.

 • Teenus

Tervise- ja/või Tervishoiuteenuste pakkumine TTO poolt.

 • Terviseteenus

Meditsiinitöötaja poolt kaugkonsultatsiooni pakkumine kliendile läbi audiovisuaalse kontakti, mille eesmärgiks on kliendi hea tervise säilitamine ja elukvaliteedi tõstmine, kuid mida ei loeta Tervishoiuteenuse pakkumiseks vastavalt Tervishoiuteenuste korraldamise seadusele või teiste seadustele.

 • Tervishoiuteenus

Kõik TTO-de tegevused, mis on seotud ennetamise, diagnoosimise ja/või ravi soovitamise meetoditega vastavalt kliendi haigusele, vigastusele või mürgistusele, eesmärgiga leevendada isiku kannatusi, vältida tema tervisliku seisundi halvenemist või haiguse süvenemist ja taastada tervis, pakkudes kaugkonsultatsiooni kliendile audiovisuaalse kontakti kaudu.

 • TTKS

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus (RTRT I, 28.12.2017,54).

 • Töötlemine

On iga toiming või toimingute kogum, mida tehakse isikuandmetega, näiteks kogumine, salvestamine, korrastamine, struktureerimine, hoiustamine, kohandamine või muutmine, otsimine, konsulteerimine, kasutamine, edastamine, levitamime või muul viisil kättesaadavaks tegemine, joondamine või kombineerimine, piiramine, kustutamine või hävitamine. Töötlemist saab teha käsitsi või automatiseeritud vahenditega, näiteks IT-süsteemidega.

 • Vahendusteenus

TTO Teenuste vahendamine CureAssist poolt Klientidele läbi CureAssist platvormi.

CUREASSIST POOLT PAKUTAV VAHENDUSTEENUS

 • CureAssist pakub Klientidele Vahendusteenust läbi CureAssist platvormi, läbi mille on Kliendil võimalus kasutada Meditsiinitöötajate Teenuseid. CureAssist ei paku ise otseselt meditsiiniteenuseid ja CureAssisti heaks ei tööta otseselt Meditsiinitöötajaid ning nende Meditsiinitöötajatega, kes on keskkonnas kättesaadavad, puuduvad CureAssistil otsesed lepingulised suhted. CureAssist ei võta vastutust teenuse sisu ja kvaliteedi eest, vaid on vastutav vaid Vahendusteenuse eest. Teenust pakutakse Kliendile vastavalt eraldiseisva lepingu tingimustele, mis on sõlmitud TTO ja Kliendi vahel.
 • Selleks, et CureAssist saaks Kliendile pakkuda Vahendusteenust, peab Klient enne Vahendusteenuse kasutamise alustamist siiski nõustuma nende Kasutustingimustega ja Privaatsusteatega, looma Kasutajakonto CureAssist platvormil ja andma CureAssistile sobilikud nõusolekud. Kliendil on õigus sulgeda oma CureAssist Kasutajakonto vastavalt Kasutustingimuste klauslile 6.
 • Et saada Vahendusteenust ning Teenust tellida, peab Klient end CureAssist keskkonnas identifitseerima, kasutades selleks oma ID-kaarti, Smart-ID-d või mobiil-ID-d, seejärel valima CureAssist platvormil sobiva Meditsiinitöötaja, nõustuma TTO Üldtingimuste ning Privaatsusteatega, andma TTO-le vajalikud nõusolekud Teenuse pakkumiseks, broneerima aja Teenuse saamiseks, valima konsultatsiooni tüübi, lisama märkmeid oma terviseprobleemi kirjeldamiseks ning maksma Teenuse eest otse CureAssistile deebet- või krediitkaardiga, võimalusel pangalingiga.
 • CureAssist saadab Kliendile kinnituse broneeringu kohta läbi e-maili ja SMSi, milles sisaldub info selle kohta, millal Klient saab CureAssist platvormi vahendusel Meditsiinitöötajalt Teenust.
 • Kui tööandja maksab Kliendi kasutatava Teenuse eest, võetakse makse automaatselt maha tööandja virtuaalselt kontolt. Kui ettevõtte virtuaalsel kontol puuduvad vajalikud rahalised vahendid, on võimalik Teenuse eest osaliselt tasuda ettevõtte kontolt ja osaliselt ka Kliendi isiklikult kontolt.
 • Vastavalt antud Kasutustingimustele on CureAssist platvormil võimalik Teenuseid tellida vaid Kliendi enda poolt. Teenust saab tellida ka piiratud teovõimega isikule, kelle seaduslik esindaja on Klient, kuid sellisel juhul peab Klient olema kohal ka Teenuse osutamise ajal. Kui isik, kellel on piiratud teovõime, tellib Teenuse ise, või kui Klient tellib Teenuse isikule, kellel on piiratud teovõime ning kui Klient ei ole kohal Teenuse osutamise ajal, on CureAssistil sellest olukorrast aru saamisel õigus lõpetada Vahendusteenuse pakkumine. Sellisel juhul ei ole CureAssist kohustatud tagastama Kliendile antud Teenuse eest makstud summat.
 • Vahendusteenuse pakkujana teeb CureAssist mõistlikkuse piires kõik endast oleneva selleks, et pakkuda Vahendusteenust, mis Kliendi ootustele vastab. Vaatamata Teenust osutava Meditsiinitöötaja jõupingutustele pole täielikult võimalik kõrvaldada riski, et Kliendi poolt antud informatsioon Kliendi tervise kohta pole täielikult tõene, seda ka kaugkonsultatsiooni eripärade ja laboratoorsete analüüside puudumise ning teiste asjaolude tõttu. On oluline ka välja tuua, et Teenus ei pruugi sõltuvalt Kliendi spetsiifilisest terviseprobleemist olla adekvaatne vorm sekkumiseks mõningate haiguste puhul, mistõttu võivad nad enne või peale Teenuse kasutamist vajada lisaks ka kohtumist perearsti või eriarstiga.
 • Vahendusteenuse pakkujana hoiab CureAssist konfidentsiaalsena Teenuse osutamise ajal Meditsiinitöötajale Kliendi kohta avaldatud teavet (näiteks CureAssisti kaudu vestlusega edastatud teavet) ning töötleb teavet ainult tingimustel, mis on välja toodud Kasutajatingimustes ja Privaatsusteates.
 • CureAssist jälgib kõiki kohustusi, mis on sätestatud Andmekaitse seadustega ning sõlmib andmekaitse ja konfidentsiaalsuse lepingud kõigi oma töötajate, alltöövõtjate ja kolmandate isikutega, kellel võib olla ligipääs Kliendi poolt antud isiklikele andmetele.
 • Kliendil on kõik seadustes andmete subjektile sätestatud õigused.
 • Spetsiaalsed andmete kategooriad (terviseinformatsioon), mida jagatakse Teenuse pakkumiseks, hoiustatakse CureAssist platvormil 7 päevaks alates sellest hetkest, kui Klient või Meditsiinitöötaja antud info CureAssist platvormile sisestab. Kui see aeg möödub, pole Kliendil enam võimalik seda terviseinformatsiooni CureAssisti platvormil vaadata. Samal ajal ei tähenda see, et Kliendil ei oleks õigust Meditsiinitöötaja poole pöörduda selle informatsiooni saamiseks, kui see peaks vajalikuks osutuma.
 • Kliendil on ligipääs Kasutustingimustele ja Privaatsusteatele, millega nad on nõustunud, kui nad vaatavad oma CureAssist kasutajakontol alajaotist “Minu nõusolekud”. 
 • Kui Klient nõustub Kasutajatingimustega ning loob Kasutajakonto, annab Klient CureAssistile nõsoleku Vahendusteenuse pakkumiseks ning kinnitab, et Klient on teadlik, et Kasutajatingimustega nõustudes tühistab Klient kui tarbija oma taganemisõiguse. 

KASUTAJAKONTO

 • Läbi eksisteeriva Kasutajakonto saab CureAssist Kliendile pakkuda Vahendusteenust ja läbi Kasutajakonto saab Klient tellida Teenust, võtta osa Teenusest Meditsiinitöötaja poolt, ning saab ligipääsu kõigile transaktsioonidele, mis Klient on sooritanud CureAssist platvormil (ostetud Teenused).
 • Kasutajakonto loomine on tasuta ning Klient saab selle CureAssist platvormil iseseisvalt luua. Kasutajakontole ligi pääsemiseks on vajalik identifitseerimine, selleks saab kasutada Kliendi telefoninumbrit, ID-kaarti, smart-ID ja mobiil-ID süsteemi või teisi alternatiivseid meetodeid, mis teenivad sama eesmärki. Kasutajakonto loomisel ja selle kasutamisel annab Klient CureAssistile loa kasutada nii ajutisi kui ka püsivaid küpsiseid.
 • Kasutajakonto loomisel peab Klient end identifitseerima ülalmainitud autentimismehhanismide kaudu ning sisestama ja kinnitama vajalikud andmed (näiteks nende e-maili aadressi). Kliendi e-maili aadressi sisestamine on vajalik Vahendusteenuse pakkumisel selleks, et Teenuse osutaja saaks teavitada Klienti broneeringutest, mida nad on teinud, edastada neile broneeringu kinnitusi Meditsiinitöötajate poolt, edastada Teenuse eest arveid ning teisi teateid. Kliendil lasub kohustus Kasutajakontoga seotud e-maili aadressi uuendada, kui varasemalt sisestatud info ei ole enam ajakohane.

TEENUSE TELLIMINE, KAARDIMAKSED NING TURVALISUS

 • Teenuse tellimiseks valib Klient CureAssist platvormil sobiva Teenuse ning Meditsiinitöötaja ning maksab tellitud Teenuse eest deebetkaardi/krediitkaardi ja/või pangalingi abil.
 • Klient maksab CureAssistile tellitud Teenuse eest vastavalt Meditsiinitöötajate hinnakirjale, mis on kättesaadav CureAssist platvormil. Selguse jaoks maksab Klient nii Vahendusteenuse kui Teenuse eest vastavalt hinnakirjale otse CureAssisti platvormil. Klient ei saa ja ei pea maksma Teenuse eest otse Meditsiinitöötajale või TTO-le. Hinnakirjas märgitud hind, mida CureAssist Teenuse eest tuleb maksta, sisaldab juba tasu nii Vahendusteenuse kui Teenuse eest.
 • Meditsiinitöötajal, kes pakub Teenust, on õigus aeg-ajalt ühepoolselt hinnakirja muuta. Teenuse eest makstakse vastavalt hinnale, mis kehtis Teenuse tellimise hetkel.
 • Peale Teenuseks aja broneerimist võib Klient broneeringut muuta või tühistada, kuid mitte hiljem kui vähemalt 24 tundi enne broneeringut. Klient saab konsultatsiooni aega muuta, logides sisse oma Kasutajakontol CureAssist platvormil. Broneeringute puhul, mida ei tühistata õigeaegselt, on CureAssistil õigus Kliendi poolt Teenuse eest ette makstud summat mitte tagastada. Korrektse tühistamise puhul kannab CureAssist Kliendi poolt Teenuse eest ette makstud summa Kliendi CureAssist virtuaalsele kontole.
 • Kui konsultatsiooni ei toimu Meditsiinitöötaja süül, kantakse ette makstud summa tagasi Kliendi CureAssist virtuaalsele kontole. 
 • Teenuse eest saab maksta Visa, MasterCard või American Express krediitkaartidega või pangalingi abil, kui süsteem seda toetab.
 • Kaardimakset kasutades (Visa, MasterCard, American Express) viiakse makse läbi turvalist Stripe süsteemi kasutades. Peale kaardi numbri, turvakoodi (kolmekohaline kood kaardi tagaküljel) ning kaardi kehtivusaja sisestamist autoriseerib Stripe transaktsiooni Kliendi pangaga. Kaardi informatsiooni küsimisel kasutatakse SSL turvaprotokolli, lisaks ka MasterCard SecureCode ja Verified by Visa turvaprogramme, mis aitavad tagada selle, et autoriseerimata isikutel pole ligipääsu ega võimalust muuta sisestatud andmeid. Makse tegemisel ajal sisestab kaardi omanik oma kaardi informatsiooni andmebaasi, mis asub Stripe serveris, kus seda informatsiooni ka hoiustatakse. CureAssist ei hoiusta Kliendi krediitkaardiandmeid ja CureAssistil pole ka ligipääsu Kliendi krediitkaardi infole.

KAEBUSTE ESITAMINE

 • Teenust, mida tellitakse Kasutajakonto kaudu, loetakse sooritatuks, kui video- või audiosessioon Kliendi ja Meditsiinitöötaja vahel on CureAssistis salvestatud.
 • Kliendil on õigus kaebuste esitamiseks CureAssistile 14 päeva jooksul alates broneeritud Teenuse ajast, kui Teenuse osutamisel tekkis probleeme seoses Vahendusteenusega (tehnilised probleemid). Klient peaks oma kaebuse esitama e-maili aadressil, mis on välja toodud Kasutajatingimuste klauslis 8.7.  Kaebuses peaks Klient täpselt kirjeldama, mis on kaebuse sisuks (näiteks tehnilised probleemid Teenuse kasutamisel). CureAssist ei ole vastutav Kliendile pakutud Teenuste eest, seetõttu ei ole ka võimalik CureAssisti vastu esitada kaebuseid seoses Teenuse endaga.
 • Peale Kliendi kaebuse kätte saamist võtab CureAssist 48 tunni jooksul ühendust Meditsiinitöötajaga, kes osutas Teenust, et kinnitada kaebus, mida Klient esitas (kui CureAssist ei saa kinnitada probleemi läbi selle info, mis Klient edastas CureAssist tehnilisele toele). Kui CureAssist leiab, et kaebus on õigustatud, tagastab Teenuse osutaja Kliendi virtuaalsele kontole Teenuse eest makstud summa. CureAssisti keskkond on Vahendusteenuse pakkuja Kliendi ja Meditsiinitöötaja vahel, mistõttu CureAssist ei saa mõjutada või võtta vastutust reaalse Teenuse kvaliteedi või puuduste kohta. Seetõttu ei ole CureAssistil vahendeid, et garanteerida, et Teenust pakutakse CureAssist platvormil alati korrektselt ja ilma vigadeta.
 • Kui Kliendil on kaebuseid Meditsiinitöötaja pakutud Teenuse kvaliteedi kohta, peab Klient võtma ühendust otse Tervishoiuteenuse osutajaga, kelle Meditsiinitöötaja pakkus Kliendile mittekvaliteetset Teenust. Vaidlus Kliendi ja TTO vahel lahendatakse väljaspool CureAssist platvormi vastavalt TTO üldtingimustele ning teenuse Vahendajana ei võta CureAssist nendes protseduurides osa ja ei sekku nendesse.

KASUTAJAKONTO SULGEMINE

 • Kui Klient seda soovib, on neil võimalik oma CureAssist Kasutajakonto sulgeda, saates CureAssist meeskonnale vastav kiri e-maili aadressile, mis on välja toodud nende Kasutajatingimuste klauslis 8.7. Kui konto on suletud, eeldatakse, et Klient on ühepoolselt lõpetanud Kasutajatingimuste täitmise.
 • Kasutajakontot ei saa sulgeda, kui Klient ei ole täitnud üht või mitut järgnevatest tingimustest:
  1. Kliendil on lahendamata kaebuseid;
  2. Kliendi kontol on aktiivseid broneeringuid;
  3. Kliendil on maksmata arveid;
  4. Kliendi virtuaalkontol on raha
 •  Kasutajakonto taasavamiseks 24 kuu jooksul peaks Klient CureAssist meeskonnaga ühendust võtma e-maili aadressil, mis on välja toodud Kasutajatingimuste klauslis 8.7
 • CureAssist meeskonnal on õigus ühepoolselt Kasutajakonto sulgeda ja seeläbi ka lõpetada Kasutajatingimuste täitmine, kui lähtudes CureAssist meeskonna mõistlikust hinnangust on Kliendi poolt toimunud Kasutajatingimuste rikkumine, mis ei võimalda Vahendusteenuse edasist pakkumist. Kui see on asjaolusid arvestades võimalik ja mõistlik, annab CureAssist Kliendile esialgu tähtaja rikkumise kõrvaldamiseks ning kui seda ei järgita, lõpetab CureAssist Kasutajalepingu ja sulgeb Kasutajakonto.
 • Kui CureAssist sulgeb Kasutajakonto, nagu on kirjeldatud klauslis 6.4, pole Kliendil õigust nõuda Kasutajakonto taasavamist, nagu oli kirjeldatud klauslis 6.3.
 • Peale Kasutajakonto sulgemist kustutab CureAssist 7 päeva jooksul Kliendi isikuandmed, välja arvatud juhul kui CureAssist meeskonnal lasub seaduslik kohustus isiklike andmete pikemaajaliseks hoiustamiseks. 

VASTUTUS

 • Vahendusteenuse pakkumise juures on CureAssist meeskonnal vastutus vaid oma kohustuste süülise rikkumise ees.
 • Vahendusteenuse pakkumisel kasutab CureAssist kolmanda osapoole teenusepakkujaid.
 • CureAssist ei ole vastutav Teenuse kvaliteedi eet, mida pakub TTO ja/või Meditsiinitöötajad. 
 • CureAssist ei vastuta oma kohustuste rikkumiste eest, mis tulenevad sellest, et Klient ei järgi käesolevates Kasutajatingimustes või CureAssist platvormil toodud juhiseid.

LISAINFORMATSIOON

 • Need Kasutustingimused kehtivad Kliendile koheselt peale seda, kui Klient kinnitab nõustumise Kasutustingimuste ja Privaatsusteatega ning loob konto CureAssist platvormil.
 • Need Kasutustingimused kujutavad endast tähtajatut lepingut ning Klient saab Kasutajakonto sulgeda ja Kasutustingimuste lepingu lõpetada vastavalt Kasutustingimuste punktis 6 toodud tingimustele.
 • Tellitud Teenuste hinnad, sealhulgas maksud ja teised hinna osad ning nende suurused on välja toodud CureAssist platvormil broneerimise vormis, mida näidatakse Teenuse broneerimise ajal.
 • CureAssisti poolt välja toodud pakkumised ja hinnad on kehtivad nii kaua, kuni neid kuvatakse CureAssist platvormil ja kuni seal teisiti on märgitud.
 • CureAssist meeskonnal on õigus Kliendi poolt tellitud Teenust mitte pakkuda (ja Klient ei saa tellitud Teenust), kui Klient ei järgi Kasutustingimuste juhendeid.
 • Enne Teenuse eest maksmist on Kliendil võimalik sisestatud informatsioon üle kontrollida ning vajadusel seda ka muuta. Klient saab ka Teenuse tühistada, tehes seda minimaalselt 24 tundi enne Teenuse broneeringu aega. Teenust ei ole võimalik tühistada olukorras, kus Teenuse osutamise broneeringu hetkeni on vähem kui 24 tundi ja sellisel juhul ei ole CureAssist meeskonnal kohustust Kliendile tagastada Teenuse eest ette makstud summat.
 • Kasutajakontoga ja Vahendusteenusega seotud küsimuste või tagasiside jagamiseks saab klient võtta ühendust CureAssist kasutajatoega, helistades +37253618914 (E-R 9:00-18:00 GMT +2) või kirjutades e-maili aadressil connect@cureassist.co. CureAssist vastab Klientide e-mailidele tööpäevadel, 24 tunni jooksul alates kirja saabumisest.
 • Kõik reeglid, mida CureAssist järgib Vahendusteenuse pakkumisel, on välja toodud Kasutustingimustes, Privaatsusteates ning CureAssist platvormil.

KASUTUSTINGIMUSTE MUUTMINE NING VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 • CureAssist meeskonnal on ühepoolne õigus Kasutustingimusi ja/või Privaatsusteadet muuta, avaldades muudetud Kasutustingimused ja/või Privaatsusteate CureAssist platvormil ja Klienti muudatustest teavitades. Kasutustingimused kehtivad Vahendusteenusele, mida pakutakse Kliendile, mis olid kehtivad sel ajal, kui spetsiifilist Vahendusteenust pakuti.
 • Kui Klient ei aktsepteeri Kasutustingimustele ja/või Privaatsusteatele tehtud muudatusi, on Kliendil õigus keelduda CureAssist platvormil Vahendusteenuse kasutamisest. Kui Klient leiab, et CureAssist ei ole pakkunud Vahendusteenust vastavalt kehtivatele Kasutustingimustele, on kliendil täielik õigus kasutada oma õiguste kaitsmiseks õiguskaitsevahendeid ja pöörduda vastava järelevalveasutuse poole.
 • Kõik vaidlused, mis on seotud nende Kasutustingimuste täitmisega, lahendatakse osapoolte vaheliste läbirääkimiste jooksul. Kui vaidlust Kliendi ja CureAssist vahel ei saa lahendada läbirääkimiste jooksul, lahendab vaidluse Harju Maakohus. Kui Klient on füüsiline isik, lahendatakse vaidlus Kliendi asukohale määratud kohtus.

 ERITINGIMUSED

 • Kui CureAssistil on kehtiv raamistikleping Vahendusteenuse pakkumiseks juriidilise isikuga, kes on tööandja (korporatiivne tööandja) ja kelle töötajad on CureAssisti Kliendid (Kliendid, kes on korporatiivse tööandja töötajad või on tööandjaga seotud muud sorti lepingulise suhtega), siis kehtivad neile Klientidele järgnevad eritingimused:
 • Kliendid saavad CureAssist platvormil tööandja kulul ja mahus tellida Teenuseid, mida on määratlenud tööandja. 
 • CureAssist teavitab Klienti, kui krediitilimiit on ületatud ning sel juhul saab Klient Teenuse eest ise tasuda vastavalt tingimustele, mis on välja toodud Kasutustingimuste 4. klauslis; 
 • Kui CureAssist ja korporatiivne tööandja on kokku leppinud, et Klient maksab Teenuste eest ise ja seejärel saab tööandja Teenuste eest makstud raha kompenseerida Kliendile vastavalt nende omavahelistele lepetele, on CureAssistil kohustus vastavad dokumendid Kliendile edastada peale Teenuse eest maksmist ning neid tööandjale esitades saab Klient oma tööandjalt kompensatsiooni küsida. Teenuse eest maksmine Kliendi poolt toimub vastavalt klauslis 4 välja toodud tingimustele;
 • Nii kaua kuni Klient on tööandja alluv või tööandjaga mõnes muus lepingulises suhtes, saab tööandja Kliendi CureAssisti platvormi kasutust hallata. See tähendab, et Kliendi tööandjal on õigus Kliendi õiguseid määratleda (Teenuse alad, krediidilimiit, jne.), kui Teenuseid kasutatakse tööandja kontolt. See ei tähenda seda, et Kliendi õigused Teenuste tellimisel või nende eest CureAssistile tasumisel oleks piiratud, need vastavad ikka Kasutajatingimustele;
 • Kui CureAssisti ja Kliendi tööandja vaheline raamleping lõppeb, ei kustuta CureAssist automaatselt Kliendi Kasutajakontot. Kui Klient soovib oma Kasutajakontot kustutada peale CureAssisti ja tööandja vahelise raamlepingu lõppemist, peaks Klient selleks järgima juhiseid, mis on toodud välja Kasutajatingimuste 6. klauslis. 
 • Kui Kliendil on kaebuseid Meditsiinitöötaja pakutud Teenuse kohta ning kui see viib vaidluseni Kliendi ja Meditsiinitöötaja vahel, on Kliendil kohustus tööandjat sellest teavitada. Peale tööandjalt vastava info saamist aitab CureAssist vaidluse lahendamisele kaasa, tuues kokku tööandja ja tervishoiuteenuse osutaja esindajad

Kehtiv alates 11.12.2020

image/svg+xml